header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>

План јавних набавки за 2022. годину преузмите на ОВОМ линку.

 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' бр.29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.5/2019 , дел.бр. 936/19 од08.10.2019.године и припремљена је следећа КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара за ђачку ужину за период 01.11.2019. – 01.11.2020.год ЈНМВ бр.5/2019.
 
Преузмите:
 
 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” бр. 86/2015), Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и ексурзије у основној школи, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4/2019, дел. Број 865/19   од  .16.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4/2019, дел. број  865-1/19 од 16.09.2019. године, припремљена је следећа КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – извођење екскурзијa за ученике од 1. до 8. разреда у школској 2019/2020. години ЈН бр. 4/2019.
 
Преузмите: