header

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>

Погледајте на ОВОМ линку.

План јавних набавки за 2022. годину преузмите на ОВОМ линку.

 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' бр.29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.5/2019 , дел.бр. 936/19 од08.10.2019.године и припремљена је следећа КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара за ђачку ужину за период 01.11.2019. – 01.11.2020.год ЈНМВ бр.5/2019.
 
Преузмите: