VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 

 

Село Липнички Шор је у области Доњег Јадра, округ подрињски, срез јадрански, општина грнчарска. Село лежи на равници са десне стране пута који води од Лознице према Шапцу. Село је ушорено и подељено на ма(ха)ле.
Из књиге „Рађевина и Јадар“ 
 
 
 
 
Распоред часова Распоред задатака Школски календар

Локација школе

Матична школа се налази у центру приградског насеља Липнички Шор, шест километара удаљеног од Лознице, са десне стране магистралног пута Лозница-Шабац. На истом путу... Више>>

Развој школе

Основна школа у Липничком Шору отворена је у јесен 1944. године. Све до отварања школе ученици са нашег подручја похађали су школу у околним селима ...Више>>

Друга шанса

Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су... Више>>
На основу члана 39, 53, 60 и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), припремљен је дана 24.07.2017. године П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале  вредности – Извођење радова: Санација и адаптација игралишта за мале спортове у ИО школе у Козјаку – : ЈНМВ 3/2017.
 
Преузмите:
 
 
На основу чл. 32. 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015. ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-5-139/16, од  12.02.2016. године,  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-5-139-/16-, од  12.02.2016. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку –  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН бр.01/2016.
 
Преузмите: